HvaErVarsling.no (avsluttet)

Hvaervarsling.no samler relevant informasjon om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet på ett sted.

Hvaervarsling.no finner du forskning og nyheter, retningslinjer og lovverk, samt lenker til relevante organisasjoner som jobber med varsling. Denne informasjonen finnes i dag spredt på mange ulike nettsteder. Fritt Ord har sett behovet for en samlet oversikt over temaet varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv.

Hva er varsling?

Varsling i arbeidslivet betyr at noen sier fra om ulovlige eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Det kan dreie seg om brudd på lover og regler, brudd på retningslinjer, eller at man er vitne til noe som ikke er forsvarlig eller etisk holdbart.

Det kan oppleves som risikofullt å varsle. Omlag én av fire varslere blir møtt med gjengjeldelse/sanksjoner, viser en Fafo-rapport fra 2016. Ikke alle saker er like store og dramatiske, men varslingsprosessen oppleves som alvorlig og vanskelig for de fleste som varsler.

Varsling og ytringsfrihet

Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur. Stiftelsen har lenge vært opptatt av ansattes tilgang til samfunnsdebatten og av ytringsklima og kritikk-klima i arbeidslivet mer generelt.

Varsling er én måte å bruke ytringsfriheten på. Både intern varsling (innad i virksomheten), ekstern varsling (til myndighetene eller offentligheten) og arbeidstakeres tilgang til å delta i den offentlige debatten berøres. Gode ytringsbetingelser på arbeidsplassen handler om mulighetene til å si fra om bekymringer og ytre seg kritisk uten å risikere gjengjeldelse. Det er samtidig viktig at arbeidstakere kan bruke sitt fag, profesjon eller samfunnsengasjement til å mene noe om saker som kan ha tilknytning til den sektoren man jobber i.

Fritt Ord og varsling

Varsling er stadig gjenstand for offentlig debatt. Viktige spørsmål er: Hva varsles det om? Hva skjer med varslerne? Hvordan håndteres varsling på norske arbeidsplasser? Fritt Ord har tidligere støttet en rekke prosjekter knyttet til varsling og varslervern, som konferanser, bøker og forskningsrapporter. Både Fafo og Institutt for samfunnsforskning har de siste årene undersøkt varslervernet i Norge med støtte fra Fritt Ord.

I tillegg har tre markante varslere blitt tildelt Fritt Ords Pris. Per-Yngve Monsen fikk Fritt Ords Pris i 2008 for at han som ansatt i et internasjonalt storkonsern varslet om urettmessige faktureringer knyttet til offentlige oppdrag. Robin Schaefer og Jan Erik Skog fikk Fritt Ords pris i 2015. Schaefer varslet om svikt i etterforskningen i forbindelse med dødsfallet til 8 år gamle Monika Sviglinskaja. Skog ble gjennom sitt arbeid i Unibuss kjent med alvorlige tilfeller av korrupsjon, og varslet om dette.

Nettsiden Hvaervarsling.no vedlikeholdes av Stiftelsen Fritt Ord, men kan ikke gi råd i spesifikke varslersaker. Nettstedet samler ulike ressurser om varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv, og oppdateres med relevante nyhetssaker og ny forskning på feltet.