Hva er Stiftelsen Fritt Ord?

Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur.

I vedtektene våre heter det: «Stiftelsen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. Fritt Ord kan også støtte andre sider ved norsk kultur, i første rekke den del av kulturen som gjør bruk av ordet.»

Temaer og spørsmål som ofte preger prosjektene vi støtter:

Hva slags ytringskultur utvikler seg i dagens samfunn? Hvordan kan vi tilrettelegge for en åpen og fri debatt? Dette dreier seg om langt mer enn den juridiske ytringsfriheten – for eksempel om temaer som hatprat, personvern, overvåking, manglende innsyn og svak kultur for kritikk i deler av arbeidslivet.

Hva slags mediestrukturer fremmer demokrati og ytringsfrihet? Hvilken journalistikk trenger vi for å kunne danne våre meninger som borgere? I et komplekst samfunn trenger vi frie medier som forsyner oss med den undersøkende journalistikken som avdekker og de kunnskapsbaserte analysene som forklarer.

Hvordan kan dokumentarbøker, dokumentarfilmer, seminarer, konferanser og debatter bidra til å skaffe oss og diskutere den informasjon samfunnet trenger? Særlig viktig er ny kunnskap om underbelyste temaer og nye perspektiver på og tolkninger av eksisterende kunnskap.

Hvordan kan kunst- og kulturuttrykk i scenekunst, billedkunst bidra til innsikter og ordskifter om samfunnsforholdene? Viktige gjennombrudd for ytringsfriheten har ofte skjedd gjennom kunsten og den allmenne kulturdebatten.

Vi arbeider også internasjonalt, konsentrert om prosjekter direkte knyttet til ytringsfrihet og fri journalistikk.