Hva støtter vi?

Stiftelsen Fritt Ord er åpen for de fleste formidlingsformer. Det gjelder skriftlig publisering, visuelle medier, lydmedier, foredrag, debatter, seminarer og konferanser m.m. Avgjørende er at aktivitetene og produktene er offentlig tilgjengelige, enten de har en bred eller en smalere målgruppe, og enten man tar betalt eller ikke.

Litteratur
Vi støtter nyskrevne norske sakprosabøker og enkelte oversatte titler. Hovedprofilen er debattskapende, kunnskapsbaserte og engasjerende bøker som tar en plass i samfunnsdebatten. Det meste av støtten går til forfatternes arbeid, men vi gir også noe trykkestøtte til forlag. Tilskudd til litteraturformidling i form av debatter, seminarer, konferanser og festivaler er også viktige deler av vår støtte til feltet. Mange av disse arrangementene finner sted på bibliotek og i litteraturhus.

Journalistikk og medier
Vi støtter journalistikk innenfor mange temaer som er viktige for samfunnsdebatten og borgerne. Høyt prioritert er undersøkende journalistikk eller journalistikk som av andre grunner krever ekstra ressurser. Lokaljournalistikk og samfunnsdebatt i medier over hele landet er også en satsing, like ens kritikk og anmeldelser. Vi støtter journalistikk på alle plattformer – aviser, magasiner, tidsskrifter, podkast, radio og TV. Mediedebatter, mediekonferanser og medieforskning mottar også noe støtte. Fritt Ord har et eget halvårig stipend for norske journalister ved Reuters Institute for the Study of Journalism ved universitetet i Oxford, England.

Dokumentarfilm
Vi støtter norske dokumentarfilmer og internasjonale co-produksjoner med norske selskaper i en viktig rolle. Både journalistiske og kunstnerisk utforskende dokumentarer er interessante for oss. Vi prioriterer originale og nyskapende filmer med uavhengige produksjonsselskaper og regissører, og prosjekter som i innhold og profil går inn i aktuell norsk og internasjonal samfunnsdebatt. Støtte kan gis i flere faser fra utvikling til produksjon og formidling. Filmfestivaler er en viktig del av dokumentarstøtten.

Dokumentarfoto
Vi støtter prosjekter innen dokumentarfoto, ofte i spenningsfeltet mellom pressefotografi og kunstfotografi. Det er mulig å søke om støtte til gjennomføring av prosjekter, utstillinger, festivaler, andre arrangementer og publikasjoner.

Kunst og kultur
Vi støtter deler av kunst- og kulturfeltet, frittstående scenekunstproduksjoner og det kritiske diskusjonsrommet rundt billedkunst og andre kunstneriske ytringsformer. Vi støtter publikasjoner, utstillinger og diskuterende arrangementer rundt kunsten, i mindre grad selve den kunstneriske produksjonen. I alle tilfeller ser vi etter samfunnsrelevans og hvilken betydning prosjektet kan ha i allmennheten og overfor forskjellige målgrupper.

Debatter, seminarer og konferanser
Vi støtter arrangementer i ulike formater der temaene er samfunnsrelevante og opplysende – også når de tematisk ikke hører inn under noen av temaene nevnt over. Det dreier seg om foredrag, seminarer, debatter og konferanser om temaer innen politikk, økonomi og sosial utvikling. Vi prioriterer allmennrettede og åpne arrangementer.

Studentstipend
Vi tilbyr stipender for bachelor- og masterstudenter innen temaer som journalistikk og medier, menneskerettigheter, demokratiutvikling og ytringsfrihet. Stipendene tildeles årlig i samarbeid med et utvalg universiteter og høyskoler.