Kapitalforvaltning

Stiftelsen Fritt Ord skal forvalte kapitalen på en måte som gjør det mulig å oppfylle stiftelsens formål i dag og i overskuelig fremtid.

Dette perspektivet krever en forsvarlig forvaltning av kapitalen, slik at denne kan gi tilstrekkelig avkastning både på kort og lang sikt. Avkastningen danner grunnlag for utdelinger i tråd med Fritt Ords formål. Styret vil sørge for å ha løpende oversikt over, helhetlig styring av og god kontroll med kapitalforvaltningen i samsvar med stiftelsesloven § 18:

Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

I tråd med styrets retningslinjer for kapitalforvaltningen skal stiftelsens midler være langsiktig plassert i ulike aktivaklasser som aksjer, renter, private equity-fond, hegdefond og eiendom. Fritt Ord skal velge forvaltere som er godkjente verdipapirforetak og som er underlagt offentlige tilsynsmyndigheter. Kravet gjelder for norske så vel som internasjonale aktører.

Stiftelsen vil søke å unngå å plassere i selskaper, fond eller forvaltningsmiljøer som medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser, for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, grove krenkelser av menneskerettighetene, grov korrupsjon eller alvorlige miljøødeleggelser. Forvaltningen skal reflektere internasjonale konvensjoner som FNs Global Compact, ILO samt OECDs prinsipper for god eierstyring.

Stiftelsen Fritt Ord har inngått avtale med en uavhengig investeringsrådgiver for bistand med den langsiktige forvaltningen av stiftelsens kapital. Grieg Investor AS ble våren 2019 valgt som rådgiver etter en omfattende tilbudskonkurranse.

Les mer om selskapet på www.grieginvestor.no.

Kontaktperson for investeringer og media:
Tiril Jakobsen
Daglig leder
Tlf: 23 27 41 57
tiril.jakobsen@grieg.no