Vedtekter

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN FRITT ORD
Stiftet 7. juni 1974

§ 1

STIFTELSEN FRITT ORD er en stiftelse med et ideelt, allmennyttig formål, jfr. § 3 nedenfor.

§ 2

STIFTELSEN FRITT ORDs grunnkapital utgjør NOK 1 milliard og kan ikke benyttes til utdelinger.

§ 3

STIFTELSEN FRITT ORDS fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

FRITT ORD kan også støtte andre sider ved norsk kultur, i første rekke den del av kulturen som gjør bruk av ordet.

I særlige tilfelle kan FRITT ORD bidra til å fremme ytringsfriheten i andre land.

FRITT ORDS bidrag skal være utdelingen av FRITT ORDS PRIS og FRITT ORDS HONNØR, og direkte støtte til særskilte prosjekter – etter søknad eller av eget tiltak.

§ 4

FRITT ORD ledes av et styre på syv til ni medlemmer. Styrets medlemmer skal velges på fritt grunnlag, jfr. § 5 nr. 1. Styrets medlemmer må dele det grunnsyn FRITT ORD bygger på.

Valg av medlem finner normalt sted på årsmøtet. Funksjonstiden er 4 år. Styremedlemmer kan gjenvelges for maksimum tre perioder, 12 år totalt. Ingen kan gjenvelges for en ny periode etter fylte 70 år. For medlem som måtte være valgt/gjenvalgt på annet tidspunkt enn årsmøtet, beregnes fireårsperioden fra nærmest etterfølgende årsmøte.

Styrets vedtak treffes ved alminnelig flertall, se likevel § 6. Styret har myndighet til å treffe vedtak når minst fire av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Styremøte skal finne sted når minst to av medlemmene ber om det. For øvrig kan styreleder innkalle til møte når det er behov for det. Gyldig vedtak kan også fattes utenfor styremøte, f.eks. ved telefonisk og/eller skriftlig kontakt mellom medlemmene.

Det føres protokoll over styrets forhandlinger og vedtak.

§ 5

Med FRITT ORDS formål for øye skal styret
1. oppnevne medlemmer av styret i samsvar med § 4
2. velge styrets leder og nestleder
3. representere FRITT ORD utad og ha ansvaret for at institusjonen og dens eiendomforvaltes forsvarlig
4. oppnevne forretningsfører i FRITT ORD og fastsette instruks for denne
5. velge revisor, som skal være registrert eller statsautorisert
6. fastsette årsberetning og regnskap
7. fastsette styremedlemmenes honorar
8. for øvrig treffe de vedtak som er nødvendige for driften av FRITT ORD

§ 6

Når det oppstår spørsmål om et styremedlem er inhabil ved behandlingen av en sak, jfr. stiftelseslovens § 37 annet ledd, deltar medlemmet ikke i behandlingen av habilitets-spørsmålet.

Erklæres styremedlemmet inhabil i saken, fratrer vedkommende styrerommet.Vedtak om å gi økonomisk støtte, honnør eller pris i sak hvor et medlem er inhabil, krever enstemmighet i styret.

Når et styremedlem er inhabil fordi medlemmet eller noen av dets nærmeste har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i sakens utfall, bør medlemmet legge spørsmålet om saken overhodet bør tas under behandling, frem for styret til drøftelse. Dreier saken seg om direkte økonomisk bidrag til en som står et styremedlem nær, skal saken ikke tas under behandling.

§ 7

Disse vedtekter kan endres i henhold til bestemmelser i stiftelseslovgivningen.

Opprinnelig vedtatt 7. juni 1974. Endringer er senere foretatt: 6. oktober 1982, 1. oktober 1987, 18. januar 1989, 6. februar 1990, 30. oktober 1997, 22. februar 2001, 29. januar 2012, 14. mars 2013, 9. mars 2020