Utlysning: Fritt Ords monitorprosjekt om status for ytringsfriheten i Norge 2020–2021

27. september 2019

​For å kartlegge og analysere ytringsfrihetens stilling i Norge utlyser Fritt Ord midler til en forskningsbasert monitorundersøkelse for perioden 2020–2021 med inntil 6 millioner kroner som beløpsramme.

Monitorprosjektet om ytringsfrihetens status i Norge har allerede blitt gjennomført i to perioder av en tverrfaglig forskergruppe i et konsortium ledet av Institutt for samfunnsforskning.

I 2013–2014 fokuserte gruppen av forskere på ytringsfrihetens vilkår, ytringsfrihet i et flerkulturelt samfunn, digitalisering og endrede mediestrukturer, sikkerhet, kontroll og overvåkning og ytringsfrihetens kår i arbeidslivet. Resultatene finnes i «Status for ytringsfriheten i Norge – Hovedrapport for prosjektet» (2014).

I 2015–2017 ble offentlighetens grenser undersøkt med fokus på hatefulle ytringer i sosiale medier, karikaturdebattene, informasjonsfrihet og tillit til mediene, innvandringsdebatten, ytringsfrihet i mediene, ytringsfrihet i det politiske feltet, etniske og religiøse minoriteter og innvandringskritikk. Boken «Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Public Sphere» (2017) er prosjektperiodens hoved- og sluttrapport.

Det er blitt publisert en rekke rapporter og artikler i løpet av begge periodene i tillegg til hovedrapportene som finnes på nettstedet ytringsfrihet.no. Videre er det blitt arrangert flere lanseringer, debatter, seminarer og konferanser underveis i samarbeid med Fritt Ord.

Når Fritt Ord nå utlyser midler til en tredje periode, ønsker vi fremdeles en bredt anlagt monitorundersøkelse hvor tilbyderen samtidig oppfordres til å gå dypere inn i enkelte problemstillinger som det er av særskilt interesse å utforske. Det er en forutsetning at befolkningsundersøkelsen følges opp for å undersøke ytringsfrihetens stilling over tid.

Oppdraget forutsetter et tverrfaglig samarbeid mellom fagmiljøer som for eksempel medie- og samfunnsforskning, jus, journalistikk, teknologi, medieøkonomi. Dette kan organiseres som et konsortium eller på andre måter. Fritt Ord ønsker å inngå kontrakt med en institusjon som påtar seg arbeidsgiveransvar, prosjektledelse og koordineringsfunksjon. Det forventes at forskerne forholder seg til løpende debatt om ytringsfrihetsspørsmål i norsk og internasjonal kontekst. Monitorprosjektet gjennomføres på norsk, og det forutsettes løpende kommunikasjon og formidling underveis i form av delrapporter, åpne arrangementer og en avsluttende hovedrapport.

Tilbudet bør inneholde begrepsavklaringer, synsvinkler, problemstillinger, metoder og kompetanse hos nøkkelpersoner. Eventuelt samarbeid med andre instanser og deres kompetanse dokumenteres. Det legges også vekt på hva tilbydere samlet bidrar med av egne ressurser – forskning, populariserings- og formidlingstiltak. Undersøkelsene skal innrettes mot en samlet presentasjon høsten/vinteren 2021.

Med utlysning 21. juni 2019 gis det en tilbudsfrist frem til 27. september 2019. Vi sikter mot kontraktsinngåelse i november i år med oppstart av prosjektet 1. januar 2020. Tilbud kan sendes til post@frittord.no.

Kontakt: Bente Roalsvig, prosjektdirektør og nestleder i Fritt Ord, tlf. 23 01 46 43, mobil: 91 61 33 40, e-post: bente.roalsvig@frittord.no