Sluttrapport

Sluttrapport

Som mottaker av støtte fra Fritt Ord plikter du å sende inn en sluttrapport når prosjektet er ferdig. Frist for å sende inn sluttrapport er senest to måneder etter at prosjektet er avsluttet. Vi tar utgangspunkt i datoen for sluttføring som du selv har oppgitt.

Innsending av sluttrapport må skje i Fritt Ords søknadssenter. Du må logge deg på med den brukeren som var avsender av søknaden – søknader kan ikke overføres til andre brukere.

Har du fått støtte til flere prosjekter du ønsker å rapportere for samtidig, kan du ikke slå disse sammen i én rapport. De må leveres hver for seg under hver sin prosjektkode. Dette gjelder også dersom du har fått støtte i flere faser til samme prosjekt – du må sende inn en rapport på hver enkelt tildeling (men det kan være samme rapport).

Rapporten skal inneholde en redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet og regnskapsopplysninger som viser hvordan pengene er brukt. Det er ikke nødvendig å legge ved bilag sammen med regnskapet. Sluttrapporten bør svare på følgende spørsmål:

  • Ble prosjektet gjennomført i tråd med den originale prosjektbeskrivelsen?
  • Dersom det ble gjort endringer: hvorfor, og hvordan løste dere dette?
  • Hvordan ble prosjektet mottatt? Vis gjerne til besøkstall/salgstall/lesertall og eventuell omtale.

Vi ber om revisorbekreftet regnskap for tildelinger på over kr 300 000. Bekreftelse fra statsautorisert regnskapsfører er også godkjent.

Dersom du har fått støtte til en artikkelserie, ber vi at du legger ved artiklene i form av en PDF. Det er ofte ikke tilstrekkelig å lenke til artiklene, spesielt hvis de er bak betalingsmur. Har du fått støtte til et betydelig antall artikler (typisk over femten), holder det å legge ved en PDF med utvalgte artikler som godt representerer helheten.

Dersom du har fått støtte til et fysisk produkt, som f.eks. en bok eller en katalog, vil tilsagnsbrevet oppgi at du skal sende inn et visst antall eksemplarer til Fritt Ord. Vi minner om at vi også i disse tilfellene krever en skriftlig sluttrapport og regnskap. Det er ikke tilstrekkelig kun å sende inn det fysiske sluttproduktet.

Dersom du har fått støtte til film- eller lydprosjekter (eksempelvis podkast) ber vi at du enten sender inn fysiske kopi på dvd eller digital fil.

  • Film: helst i komprimert digitalt filformat av type avi, mkv, mpeg, mp4 med størrelse under 2GB.
  • Lydfiler: helst digitale filformat av type mp3, wav, flac og wma.

Vi ønsker å få oversendt filene med WeTransfer.com, Filemail.com eller tilsvarende filoverføringsprogram. Dropbox er ikke godtatt leveringsform.

Utsatte og endrede prosjekter

Som mottaker av støtte fra Fritt Ord plikter du å melde fra snarest mulig dersom prosjektet blir vesentlig utsatt eller forandret (jfr. tilsagnsbrevet). Du må senest gi beskjed innen ett år fra bevilgningen ble gitt.

Henvendelse vedrørende utsatte og endret prosjekt gjøres via vårt søknadssenter. Dersom prosjektet blir vesentlig forandret, må du få godkjennelse fra Fritt Ord for at midlene omdisponeres.

Fritt Ord kan kreve støttebeløpet refundert dersom prosjektet ikke gjennomføres i tråd med opprinnelig plan.

Har du spørsmål angående sluttrapport, kan det sendes e-post til adressen rapport@frittord.no.